VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. PREAMBULE

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro přihlašování na kurzy na stránkách www.dnestvorimezitrek.cz.

1.2. Vladimíra Lešková, sídlem Kpt. Jaroše 444, Tábor, 39003, Identifikační číslo: 74468651 v rámci své podnikatelské činnosti realizuje vzdělávací a rekvalifikační kurzy pod obchodní značkou Dnes tvoříme zítřek.

1.3. Tyto VOP upravují vztahy mezi Vladimírou Leškovou a zájemci a účastníky jednotlivých kurzů.

2. DEFINICE

2.1. Kurzy Dnes tvoříme zítřek

Vladimíra Lešková, sídlem Kpt. Jaroše 444, Tábor, 39003, Identifikační číslo: 74468651 je v těchto VOP uváděna dále také jen jako „Dnes tvoříme zítřek“.

2.2. Zájemce

Zájemce o kurz i účastník kurzu je dále v těchto VOP uváděn také jen jako „Zájemce“.

Zájemce je spotřebitelem nebo podnikatelem.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy s Dnes tvoříme zítřek nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Dnes tvoříme zítřek pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení přihlášky, dále údaje nutné pro evidenci u kurzů, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na účetních a daňových dokladech. Právní vztahy Dnes tvoříme zítřek se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává, na vlastní účet a odpovědnost, výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.3. Kurz

Každý z kurzů prezentovaných na stránkách www.dnestvorimezitrek.cz je v těchto VOP uváděn také jen jako „Kurz“.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dnes tvoříme zítřek zpracovávají osobní údaje Zájemce dle zásad, které Zájemce nalezne na http://dnestvorimezitrek.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

4. PŘIHLÁŠKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Přihlášku je Zájemce oprávněn zaslat Dnes tvoříme zítřek pouze prostřednictvím objednávkového systému na stránkách www.dnestvorimezitrek.cz nebo e-mailem na info@dnestvorimezitrek.cz. Zájemce odesláním přihlášky na kurz potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Zájemce dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním přihlášky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4.2. Zaslaná přihláška je pro Zájemce závazná. Po zaslání přihlášky obdrží Zájemce platební instrukce, zejména číslo bankovního účtu, výši a variabilní symbol pro úhradu kurzovného.

4.3. Doporučený datum splatnosti kurzovného je do 5 pracovních dnů od odeslání přihlášky, avšak nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením objednaného kurzu.

4.4. V případě přihlášky uskutečněné Podnikatelem může Zájemce požádat o zaslání zálohové faktury.

4.5. Dnes tvoříme zítřek sdělí Zájemci nejpozději do 3 pracovních dnů od úhrady celé výše kurzovného, zda přihlášku potvrzuji či nikoli. Místo v kurzu má Zájemce závazně rezervováno po úhradě celé výše kurzovného.

4.6. Pokud Zájemce neuhradí celou výši kurzovného dle doporučeného datumu splatnosti nebo se do tohoto data s Dnes tvoříme zítřek nedohodne na jiném datu úhrady, bude Dnes tvoříme zítřek jeho přihláška zrušena a místo v kurzu bude postoupeno dalšímu zájemci.

4.7. Smlouva mezi Dnes tvoříme zítřek a Zájemcem je uzavřena okamžikem, kdy Dnes tvoříme zítřek potvrdí přihlášku.

4.8. Vzniklou Smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.9. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, odesláním přihlášky souhlasí s uzavřením smlouvy v českém jazyce. Po uzavření smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před odesláním přihlášky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

5. KURZOVNÉ, PLATBA A DOKLAD

Cena (dále také Kurzovné) uváděná na stránkách www.dnestvorimezitrek.cz je smluvní, konečná, vždy aktuální a platná, a to po dobu, kdy je takto Dnes tvoříme zítřek nabízena. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Dnes tvoříme zítřek a Zájemcem platí cena uvedená v době odeslání přihlášky. V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály, drobné občerstvení a případné bonusy. Materiály dostávají Zájemci vždy první den samostatného výukového modulu.

Dnes tvoříme zítřek akceptuj9 následující platební podmínky: bankovním převodem. V hotovosti lze uhradit jen před zahájením kurzu, a to po předchozí domluvě s Dnes tvoříme zítřek.

Vyúčtovací doklad obdrží Zájemce v první den konání objednaného kurzu.

6. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY

6.1. Storno

Zájemce má právo Smlouvu vypovědět pouze písemnou formou emailem na info@dnestvorimezitrek.cz nebo poštou na adresu sídla společnosti.

a) v době delší, než 10 pracovních dnů před zahájením kurzu není žádný storno poplatek. Zájemci bude vrácena celá výše zaplaceného kurzovného,

b) v době kratší, než 10 pracovních dnů, ale delší než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 20 % z celkové ceny kurzu, minimálně však 1 000 Kč. Zájemci bude vrácená celá výše zaplaceného kurzovného po odečtení storno poplatku.

c) v době kratší, než 5 pracovních dnů, ale delší než 2 pracovní dny před zahájením kurzu činí storno poplatek 50 % z celkové ceny kurzu, minimálně však 1 000 Kč. Zájemci bude vrácená celá výše zaplaceného kurzovného po odečtení storno poplatku.

d) v době 2 a méně pracovních dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 100 % z celkové ceny kurzu.

Zaplacené kurzovné, nebo jeho část, bude vráceno Zájemci na bankovní účet, ze kterého platba byla připsaná na účet Dnes tvoříme zítřek pokud se Zájemce a Dnes tvoříme zítřek nedohodnou jinak.

6.2. Absence

V případě nepřítomnosti Zájemce na probíhající výuce nevzniká Zájemci žádný nárok na finanční kompenzaci. V případech dočasné pracovní neschopnosti nebo jiných závažných důvodu se mohou Dnes tvoříme zítřek a Zájemce dohodnout na náhradě zameškané výuky. V případě absence musí Zájemce neprodleně informovat Dnes tvoříme zítřek.

6.3. Zrušení výuky

Dnes tvoříme zítřek si vyhrazuje právo z důvodu technických, organizačních, případně jiných neočekávaných důvodů, ale zejména při nedostatečném počtu zájemců, zrušit plánovaný termín výuky. O případném zrušení kurzu bude Zájemce informován telefonicky nebo e-mailem. Zájemcům bude nabídnut náhradní termín nebo bude kurzovné vráceno v plné výši bez jakýchkoliv storno poplatků. Na jiné plnění nevzniká Zájemci nárok.

6.4. Změna výuky

Dnes tvoříme zítřek si vyhrazuje právo z důvodu technických, organizačních, případně jiných neočekávaných důvodů, změnit plánovaný termín výuky nebo lektora. O případné změně termínu kurzu bude Zájemce informován telefonicky nebo e-mailem.

6.5. Certifikáty a Osvědčení

Zájemce po absolvování kurzu obdrží Certifikát o absolvování kurzu.

6.7. BOZP a PO

Zájemce při zahájení kurzu bude poučen o pravidlech BOZP a PO v prostorách Dnes tvoříme zítřek, což stvrdí svým podpisem. Tato pravidla je povinen bezpodmínečně dodržovat. V opačném případě může být Zájemce z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení Kurzovného a jakéhokoliv jiného plnění.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k charakteru uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Zájemce, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od zaslání přihlášky. Odstoupení od smlouvy lze učinit pouze písemně na email info@dnestvorimezitrek.cz nebo poštou na adresu sídla společnosti. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Dnes tvoříme zítřek zaslána zaplacená výše kurzovného na bankovní účet Zájemce, ze kterého platba byla připsaná na účet Dnes tvoříme zítřek pokud se Zájemce a Dnes tvoříme zítřek nedohodnou jinak.

V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již kurz zahájen, nebude moci Zájemce od této smlouvy odstoupit.

Dnes tvoříme zítřek může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají Zájemci, kteří se přihlásili dříve a mají kurz plně zaplacen. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet Dnes tvoříme zítřek.

V případě, že Zájemce svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, lektorů či Dnes tvoříme zítřek nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu, má Dnes tvoříme zítřek právo od smlouvy uzavřené s tímto Zájemcem odstoupit. V případě takového odstoupení nemá Zájemce nárok na vrácení Kurzovného ani jiné plnění. Zde uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového Zájemce k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

Dále má Zájemce, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zájemce umožní Dnes tvoříme zítřek plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Zájemce bere na vědomí, že Dnes tvoříme zítřek jsou oprávněny postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Zájemce je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Dnes tvoříme zítřek. Klient bere na vědomí, že veškeré studijní materiály a pomůcky, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů, jsou duševním vlastnictvím Dnes tvoříme zítřek a podléhají autorskoprávní ochraně.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

VVkurzy je oprávněna tyto VOP kdykoliv změnit. Původní VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP novějších.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2022 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Dnes tvoříme zítřek.

Napište nám na {email} pokud máte další dotazy k obchodním podmínkám.