Zásady ochrany osobních údajů

ZPRACOVANÍ ZE ZÁKONA

 1. Při zpracování osobních údajů klienta se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem a správcem osobních údajů je Vladimíra Lešková, Kpt. Jaroše 444, Tábor, 39003, IČ 
 2. Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE A JEJICH ÚČEL

 1. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, za účelem zápisu do databáze klientů správce.
 2. Osobní údaje klienta jako je jméno a příjmení, kontakt e-mailový i telefonický jsou potřebné pro realizaci obchodní transakce, konzultace a k marketingovým akcím zaměřeným na zlepšení nabídky pro konkrétní uživatele dle zadaných údajů.
 3. Vyplněním zápisu klient souhlasí se zařazením a zpracováním všech vyplněných osobních údajů uvedených v přihlášce, jakož i dalších údajů poskytnutých při vzájemném obchodním styku.
 4. Souhlas se zpracováním lze vždy upravit zasláním žádosti na e-mail: info@dnestvorimezitrek.cz

KLIENTSKÉ ÚDAJE

 1. Klient je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů. Změny v osobních údajích lze sdělit správci oznámením změn osobních údajů na adresu správce info@dnestvorimezitrek.cz

PRÁVO KLIENTA K ÚDAJŮM

 1. Klient má vůči správci zejména právo na:
 • přístup k osobním údajům, které se ho týkají vč. poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující administrativní náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • výmaz osobních údajů, které se ho týkají (právo být zapomenut)
 • opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají
 • omezení zpracování údajů, které se ho týkají
 • přenositelnost údajů, které se ho týkají, k jinému správci
 • vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, aniž by takovým odvoláním byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
 • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů)
 • oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, jsou-li pro toto oznámení splněny zákonné podmínky, zejména hrozí-li vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů

2. Při uplatňování svých práv je klient povinen kontaktovat správce  oznámením na adresu správce info@dnestvorimezitrek.cz

ODPOVĚDNOST

 1. V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je za zpracování osobních údajů zodpovědná Vladimíra Lešková, Kpt Jaroše 444, Tábor 39003, IČ.

DOBA PO KTEROU BUDOU ÚDAJE UCHOVÁNY

 1. Osobní údaje budou uchovány po dobu pěti let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

TRANSPARENTNOST A PRÁVO NA INFORMACE

 1. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Zpracovatel je také povinen informovat zákazníky o úniku osobních informací, jestliže jim hrozí vážné riziko.

SOUBORY COOKIES

 1. Pro získávání dat o používání webové stránky, případně pro získávání informací o demografických údajích uživatelů, používáme soubory cookies. Cookie je drobná textová informace, která může být uložena ve vašem prohlížeči. Cookie využívá mimo jiné i nástroj Google Analytics. Cookie využíváme také pro textovou a grafickou inzerci v síti dodavatelů třetích stran. Uživatelé se mohou odhlásit od příjmu souboru cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative (NAI) zde: http://optout.networkadvertising.org/.

Tento dokument je platný od 1. října 2022.